1.  Osoby przebywające w Fala Park Pub (dalej PUB), mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście do PUBu jest jednoznaczne z jego akceptacją. 

2. Osoby przebywające w PUBie mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku. 

3. Zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

4. Zabrania się wznoszenia do lokalu profesjonalnego sprzętu fotograficznego w celach prywatnych (i nie tylko). Zrobieniem profesjonalnych zdjęć zajmuje się fotograf PUBu.

5. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w pkt. 3 regulaminu. 

6. Do lokalu nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, w strojach sportowych, będących pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt. 3 Regulaminu, odmawiające zgodnie z Regulaminem oddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu, oraz osoby wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu. 

7. Do PUBu mają wstęp osoby powyżej 18 roku życia, wyjątkiem są imprezy specjalne (zgodnie z informacjami na plakacie). Pracownik ochrony ma prawo wylegitymowania gościa PUBu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. 

8. O wejściu osób do PUBu decyduje ochrona. Pracownicy ochrony mają prawo nie podawać powodu, dla którego osoba trzecia nie została wpuszczona do lokalu. 

9. W przypadku braku miejsca w PUBie, ochrona ma prawo odmówić wpuszczenia następnych gości. 

10. Obsługa PUBu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej. 

11. Godzina zamknięcia ustalana jest stosownie do okoliczności przez kierownictwo PUBu. 

12. Osoby zakłócające porządek publiczny oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin PUBu oraz przyjęte normy zachowania będą usuwane z lokalu. W przypadku drastycznego naruszania regulaminu, pracownicy ochrony mają prawo użyć środków bezpośredniego przymusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

13. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania się, ochrona ma prawo ująć sprawcę i  niezwłocznie przekazać Policji. 

14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie PUBu. 

15. W PUBie obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 

16. Osoby przebywające w PUBie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie ich wizerunku przez Fala Park Pub dla celów marketingowych. Administratorem danych osobowych (wizerunku) osób fizycznych zbieranych za pośrednictwem materiału zdjęciowego i filmowego jest Fala Park sp. z o.o. z siedzibą ul. Poznańska 1, Wolsztyn, NIP 9231666353. Każdy ma prawo wnieść o usunięcie materiału zdjęciowego z mediów elektronicznych. Wówczas prosimy o kontakt mailowy recepcja@falapark.pl

17. Prosimy nie wnosić własnych napojów bądź jedzenia. W przypadku wniesienia własnego alkoholu  będzie on konfiskowany na czas wizyty w pubie, a gość zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 50zł/but. 

18. Rezerwacje stolików są płatne, a kwota rezerwacji jest do wykorzystania na barze.

19. Zakazuje się rzucania wszelkimi przedmiotami. 

20. Zakaz sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody pracowników PUBu. 

21. PUB nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej, na którą nie miał wpływu, tzn. brak energii dostarczanej przez firmę zewnętrzną, brak zasięgu w terminalach oraz w przypadku innych sytuacji nie wymienionych powyżej. 

22. Opłata za wstęp na imprezy specjalne nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana. W przypadku opuszczenia PUBu przez gościa czy braku jego satysfakcji. 

Piątek 20:00 – 2:00

Sobota 20:00 – 2:00

W dniach w których odbywają się imprezy taneczne: 20:00 – 3:00

Rezerwacja loży
mail recepcja@falapark.pl

Okazjonalne imprezy indywidualne lub firmowe
mail recepcja@falapark.pl

Art Manager
Wojciech Koryciński
tel 664 706 811
mail art.manager@falapark.pl

Fala Park PUB
ul. Poznańska 1
64-200 Wolsztyn