Regulamin obiektu

REGULAMIN OBIEKTU „FALA PARK” W WOLSZTYNIE

§ 1. [Definicje] 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy regulamin obiektu „Fala Park” w Wolsztynie.
 • Fala Park – obiekt pod nazwą „Fala Park”, pełniący funkcję centrum rekreacyjno-rozrywkowego, zlokalizowany przy ul. Poznańskiej 1, 64-200 Wolsztyn, zarządzany przez Administratora. 
 • Administrator – Fala Park sp. z o.o. z siedzibą w Wolsztynie, przy ul. Poznańskiej 1, 64-200 Wolsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000329484, posługująca się nadanymi jej numerami NIP 9231666353 oraz REGON 301075210. 
 • Użytkownik – każda osoba przebywająca w Fala Park i korzystająca z usług świadczonych przez Administratora w tym obiekcie. Przez Użytkownika rozumie się również Członka Klubu. 
 • Członek Klubu – Użytkownik, który zawarł z Administratorem odrębną umowę na piśmie oraz nabył, na jej podstawie, od Administratora jeden z oferowanych przez niego Karnetów okresowych lub dokonał przedpłaty środków pieniężnych na indywidualny Portfel członkowski.
 • Opaska – opaska na rękę, która jest wydawana przez Personel Recepcji Użytkownikom, w tym Członkom Klubu, w sytuacjach określonych w Regulaminie. Zasady korzystania z Opaski określają odpowiednie postanowienia Regulaminu. 
 • Recepcja – recepcja Administratora w Fala Park, usytuowana Fala Park, ul. Poznańska 1, 64-200 Wolsztyn
 • Obsługa/Personel – pracownicy bądź współpracownicy Administratora, świadczący w jego imieniu i na jego rachunek usługi na rzecz Użytkowników w Fala Park.
 • Reguły korzystania z poszczególnych usług – szczegółowe postanowienia w postaci nakazów i zakazów, adresowanych do Użytkowników, w tym Członków Klubu, odnoszące się do korzystania przez nich z poszczególnych usług (aktywności) w Fala Park. Reguły korzystania z poszczególnych usług zamieszczone są na końcu Regulaminu. 

§ 2. [Postanowienia ogólne] 

 • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z pomieszczeń Fala Park, znajdujących się w nich urządzeń, w szczególności sprzętu sportowego oraz świadczonych w Fala Park usług przez Personel Administratora.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym Reguły korzystania z poszczególnych usług, obowiązują wszystkich Użytkowników, w tym Członków Klubu. 
 • Aktualna treść Regulaminu, w tym Reguł korzystania z poszczególnych usług, jest dostępna:
 • w formie pisemnej (wersja papierowa) – w Recepcji, w godzinach otwarcia Fala Park;
 • w formie elektronicznej, w postaci pliku w formacie PDF – na stronie internetowej Fala Park, dostępnej pod adresem internetowym: www.falapark.pl/regulamin;
 • Z chwilą wejścia do Fala Park Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z aktualną treścią niniejszego Regulaminu, w tym Regułami korzystania z poszczególnych usług, oraz stosować się w pełni do wszystkich jego postanowień. 
 • Fala Park jest czynny w godzinach podanych w Recepcji oraz na stronie internetowej Fala Park, dostępnej pod adresem internetowym www.falapark.pl

§ 3. [Ogólne zasady korzystania z usług w Fala Park]

 • Z usług świadczonych w Fala Park mogą korzystać osoby fizyczne pełnoletnie, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Osoby fizyczne niepełnoletnie oraz osoby fizyczne pełnoletnie, ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, mogą korzystać z usług w Fala Park wyłącznie za wyraźną zgodą i w obecności swoich przedstawicieli ustawowych lub upoważnionych przez takich przedstawicieli – innych osób pełnoletnich.  
 • Użytkownik powinien przed skorzystaniem z jakichkolwiek usług w Fala Park zasięgnąć opinii właściwego lekarza, celem uzyskania informacji o ewentualnych przeciwskazaniach w zakresie korzystania przez takiego Użytkownika z określonych usług w Fala Park. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z usług w Fala Park, wbrew zaleceniom lekarskim. Administrator informuje Użytkowników, że żaden z członków Personelu nie ma przygotowania medycznego i tym samym nie może stwierdzić przeciwskazań Użytkownika do korzystania z danej usługi w Fala Park.
 • Grupy zorganizowane mogą korzystać z usług w Fala Park, na podstawie odrębnych umów zawartych z Administratorem oraz niniejszego Regulaminu. Uczestnicy grup zorganizowanych mają obowiązek indywidualnego zarejestrowania się w Recepcji. 
 • Z usług w Fala Park, w tym w poszczególnych pomieszczeniach Fala Park, może korzystać jednocześnie nie więcej niż określona przez Administratora liczba osób, przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo Użytkowników, co oznacza, że Użytkownik powinien liczyć się z tym, że nie zawsze będzie mógł w dowolnym czasie skorzystać z dowolnej usługi w Fala Park. Administrator każdorazowo poinformuje Użytkownika na jego indywidulaną prośbę, złożoną drogą telefoniczną lub emailową, czy dana usługa jest w danym momencie dostępna. W przyszłości Użytkownicy będą mieli zapewnioną możliwość sprawdzania on-line dostępności wybranych albo wszystkich usług. O wprowadzeniu powyższego udogodnienia Administrator powiadomi Użytkowników poprzez stronę internetową Fala Park www.falapark.pl.   

Użytkownik, w tym Członek Klubu, który zamierza skorzystać z następujących usług w Fala Park: 

 • siłownia i strefa cardio,
 • zajęcia fitness,
 • sporty rakietowe

jest zobowiązany do pozostawienia rzeczy w szatni, w szafkach do tego przeznaczonych. Szafki należy zamknąć za pomocą kłódki dla zapewnienia bezpieczeństwa pozostawionym w niej przez siebie rzeczom.

Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas jednostkowego treningu. Klient po skończonym treningu opuszczając Klub jest zobowiązany do zabrania ze sobą rzeczy z szafek oraz zdjęcia kłódki z zamka.

Kłódkę należy zabrać ze sobą lub pozostawić na dedykowanym wieszaku przy wejściu do szatni.

Szafki w Klubie są otwierane i opróżniane codziennie poza godzinami otwarcia obiektu(po godzinie 22:00). Rzeczy pozostawione w szafkach będą deponowane na terenie Klubu i mogą zostać odebrane w Klubie w terminie 3 dni od dnia zdeponowania. Po upływie tego terminu uznaje się je za porzucone zgodnie z art. 180 kodeksu cywilnego.

FalaPark nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu w szatniach oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych

§ 4. [Nakazy i zakazy obowiązujące w Fala Park]

 • Na terenie całego obiektu Fala Park obowiązują Użytkowników, w tym Członków Klubu, następujące zakazy:
 • wnoszenia i konsumpcji własnej żywności, w tym napojów, w szczególności o strefie działania usług restauracyjnych i kawiarniano-barowych prowadzonych przez Administratora,
 • wnoszenia papierosów, alkoholu, innych środków odurzających,  
 • palenia papierosów lub używania środków odurzających,
 • wnoszenia ostrych narzędzi lub innych przedmiotów niebezpiecznych,  
 • wprowadzania i pozostawiania zwierząt, 
 • wstępu osób, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub użycie innych środków odurzających,
 • prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zawodowej, w szczególności akwizycyjnej, prowadzenia zbiórek publicznych, chyba że za uprzednią, pisemną, zgodą Administratora oraz, o ile jest to wymagane, za zgodą odpowiedniego organu administracji publicznej;   
 • Osoby przebywające na terenie Fala Park i naruszające porządek publiczny lub dobre obyczaje, w szczególności, choć nie wyłącznie, pozostające pod wpływem środków odurzających, palące papierosy pomimo wcześniejszego upomnienia Personelu, używające wulgaryzmów pomimo wcześniejszego upomnienia Personelu, stwarzające zagrożenie dla innych Użytkowników, pomimo wcześniejszego upomnienia Personelu, mogą zostać usunięte z terenu Fala Park przez Personel Fala Park.
 • Osoby, które zniszczą lub uszkodzą, w sposób zawiniony, wyposażenie Fala Park zobowiązane będą do pokrycia kosztów jego naprawy. Za szkody wyrządzone przez grupę odpowiada jej opiekun, a za szkody wyrządzone przez dzieci ich przedstawiciele ustawowi, w szczególności rodzice.
 • W odpowiednich pomieszczeniach Fala Park obowiązują odpowiednie postanowienia Reguł korzystania z poszczególnych usług, których wyciągi są udostępniane w takich pomieszczeniach. 

§ 5. [Reklamacje dotyczące jakości usług w Fala Park]

 • Każdy Użytkownik, w tym Członek Klubu, który jest niezadowolony z jakości usług w Fala Park, lub z innego powodu ma zastrzeżenia do Administratora, w związku z działalnością Fala Park, ma prawo złożyć pisemną reklamację w Recepcji. 
 • Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 • Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres zamieszkania albo adres email wskazany w reklamacji. W razie wskazania obu adresów, Administrator wyśle odpowiedź na reklamację na adres email Użytkownika.  

§ 6. [Postanowienia końcowe]

 • W sprawach nieunormowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności, choć nie wyłącznie, przepisy Kodeksu cywilnego.
 • W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy Regulaminem, a odrębną umową zawartą przez Użytkownika, w tym Członka Klubu, z Administratorem, pierwszeństwo ma taka umowa.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, o czym zobowiązuje się każdorazowo powiadomić Użytkowników, w tym Członków Klubu, w terminie i w formie przewidzianymi obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na jakiekolwiek uprawnienia nabyte przez Użytkowników na jego podstawie, przed datą wejścia w życie zmian. Ponadto, o ile będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik będzie miał przyznane prawo niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu i zostanie poinformowany o konsekwencjach braku jego zgody.     
 • Użytkownicy, w tym Członkowie Klubu, zostaną powiadomieni o zmianach Regulaminu łącznie za pośrednictwem:
 • strony internetowej obiektu Fala Park www.falapark.pl
 • wiadomości email, wysłanych do Użytkowników, których adresy poczty elektronicznej (email) znajdują się w systemie informatycznym Administratora,
 • pisemnych zawiadomień, wysłanych do Użytkowników, których adresy zamieszkania znajdują się w systemie informatycznym Administratora, 
 • pisemnych zawiadomień, które będą wręczane Użytkownikom przez Personel Recepcji; 
 • Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników od dnia wskazanego przez Administratora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, który to dzień zostanie ustalony w sposób umożliwiający  Użytkownikom zapoznanie się z proponowanymi zmianami Regulaminu i ewentualne złożenie Administratorowi oświadczenia o braku akceptacji dla proponowanych zmian. W tym ostatnim przypadku umowa zawarta przez Użytkownika z Administratorem na podstawie niniejszego Regulaminu ulega rozwiązaniu. 
 • Regulamin obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2012 r.
 • Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

§ 7. [Reguły korzystania z poszczególnych usług]

 • Siłownia i treningi personalne
 • Siłownia Fala Park jest czynna w godzinach podanych w Recepcji Fala Park oraz na stronie internetowej Fala Park www.falapark.pl
 • Użytkownicy, którzy po pobycie w siłowni chcą skorzystać z szatni i pryszniców, są zobowiązani opuścić siłownię minimum na 20 (słownie: dwadzieścia) minut przed jej zamknięciem. 
 • Do siłowni nie mają wstępu Użytkownicy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Nie wolno wnosić na siłownię jedzenia, ani napojów. Dozwolone jest wnoszenie do siłowni wyłącznie wody w plastikowych butelkach.
 • Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń instruktora siłowni.
 • Użytkownicy korzystają z siłowni wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownicy powinni wykonywać ćwiczenia bezpiecznie, tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.
 • Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia Użytkownika na siłowni, jeśli stan zdrowia takiego Użytkownika nie pozwala mu na ich dalsze kontynuowanie.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi sprzętu dostępnego na siłowni, Użytkownik ma obowiązek zwrócić się o pomoc do instruktora.
 • Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych, celem zachowania bezpieczeństwa, Użytkownik powinien sprawdzić́ stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić je instruktorowi siłowni.
 • Użytkownik, w tym Członek Klubu, który zamierza skorzystać z siłowni musi posiadać oraz nosić w widoczny sposób na ręku Opaskę koloru żółtego, jaką otrzymał wcześniej w Recepcji Fala Park. Instruktor siłowni ma prawo zweryfikować uprawnienie Użytkownika do pobytu w siłowni. 
 • Na siłowni wymagany jest strój sportowy oraz zamienne obuwie sportowe. Użytkownicy będący mężczyznami są zobowiązani posiadać strój zakrywający ramiona. 
 • Użytkownik ma obowiązek zachować w siłowni porządek w trakcie i po zakończeniu ćwiczeń, poprzez odkładanie na miejsce przyrządów oraz używanie własnego ręcznika do ochrony tapicerki używanego sprzętu.
 • Użytkownik powinien uwzględniać okoliczność, że w przypadku większego obłożenia siłowni, z której będzie korzystała jednocześnie większa liczba innych Użytkowników, dostęp do poszczególnych przyrządów może być utrudniony.
 • Zarezerwowany przez Użytkownika termin treningu osobistego może zostać odwołany przez niego najpóźniej w dniu poprzedzającym trening, poprzez kontakt z Personelem Recepcji Fala Park. Późniejsze odwołanie treningu lub nieobecność w zarezerwowanym terminie łączy się z obowiązkiem wniesienia pełnej opłaty za nieodbyty trening na pierwsze wezwanie Personelu Recepcji Fala Park. 
 • Zajęcia fitness
 • W zajęciach fitness prowadzonych w sali fitness Fala Park może uczestniczyć jednocześnie maksymalnie 20 (słownie: dwadzieścia) osób, a w zajęciach Indoor Cycling maksymalnie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) osób.
 • Wcześniejsze rezerwacje uczestnictwa w danych zajęciach fitness przyjmowane są tylko dla Członków Klubu. Administrator ma prawo ograniczyć maksymalny okres wyprzedzenia, z jakim przyjmowane są rezerwacje na zajęcia fitness.
 • W przypadku pełnego obłożenia zajęć fitness rezerwacjami, tworzona jest lista rezerwowa, na której obowiązuje kolejność dokonania wpisu.
 • Zarezerwowane miejsce na zajęcia fitness jest zwalniane na 15 (słownie: piętnaście) minut przed ich rozpoczęciem, jeśli do tego momentu rezerwujący Użytkownik nie zarejestrował się w Fala Park i nie opłacił uczestnictwa w zajęciach fitness, na jakie dokonał rezerwacji. 
 • Wstęp na zajęcia fitness mają wyłącznie Użytkownicy, którzy wcześniej zarejestrowali się na te zajęcia i opłacili udział w danych zajęciach w Recepcji Fala Park oraz otrzymali odpowiednią Opaskę na rękę.
 • Instruktor sprawdza listę Użytkowników zarejestrowanych na zajęcia przed ich rozpoczęciem.
 • Użytkownicy, którzy się spóźnią na zajęcia fitness, mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w zajęciach, a wniesiona przez nich opłata nie jest zwracana. 
 • Przed rozpoczęciem ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń lub przyrządów treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, Użytkownik powinien sprawdzić ich stan techniczny i w przypadku zauważenia usterek zgłosić je instruktorowi.
 • Bowling
 • Cennik usługi bowlingu, określa cenę za 60 (słownie: sześćdziesiąt) minut gry, które rozpoczynają się od chwili wprowadzenia imion Użytkowników biorących udział w grze do systemu Administratora. Opłata według cennika musi zostać wniesiona z góry. Po upływie opłaconego czasu gry tor wyłączy się automatycznie.
 • Personel Administratora obsługuje system bowlingowy, czyli np. uruchamia grę i wprowadza imiona graczy do systemu. 
 • Przed rozpoczęciem gry każdy Użytkownik musi zmienić obuwie na bowlingowe. Wchodzenie na rozbieg w obuwiu innym niż bowlingowe jest zakazane. 
 • Przed wejściem na rozbieg Użytkownik powinien pozostawić jedzenie i napoje na stoliku.
 • Użytkownik, którego stan wskazuje na nadmierne spożycie alkoholu, ma zakaz wchodzenia na rozbieg.
 • Użytkownicy naruszający postanowienia Regulaminu, w tym reguły korzystania z usługi bowlingu, i nie reagujące na uwagi Personelu Administratora lub przeszkadzające w grze pozostałym Użytkownikom będą wypraszane z pomieszczenia do gry w bowling, bez zwrotu wniesionej opłaty za grę.
 • Kule należy wyrzucać poza linię wyznaczającą początek toru (linia faulu).
 • Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
 • Przekroczenie linii faulu powoduje utratę punktów w danej kolejce i grozi Użytkownikowi bolesnym upadkiem (tor pokryty jest olejem).
 • Użytkownik nie powinien rzucać kulą równocześnie z graczami na sąsiednich torach. Pierwszeństwo ma gracz po prawej stronie.
 • Jeden gracz gra jedną kulą. Zbyt wiele kul w podajniku grozi wypadkiem.
 • Przy podniesionych barierkach (tzw. „bumperach”) mogą grać tylko dzieci w wieku do 10 (słownie: dziesięciu) lat. Specjalne kule dla dzieci wydaje Personel Administratora.
 • W przypadku jakiejkolwiek awarii, np. zacięcia maszyny, złego ustawienia kręgli, zablokowania kuli w rynnie, należy wezwać Personel Administratora. Samodzielne usuwanie awarii, wchodzenie na tory w tym celu jest zabronione.
 • Po zakończonej grze należy opuścić stolik przy torze.
 • Regulamin ustanawiania i realizacji rekordów na Bowlingu w Fala Park.
 • W przypadku jakiejkolwiek awarii, np. zacięcia maszyny, złego ustawienia kręgli, zablokowania kuli w rynnie, należy wezwać Personel Administratora. Samodzielne usuwanie awarii, wchodzenie na tory w tym celu jest zabronione.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2012.
 • Minimalna ilość punktów do ustanowienia rekordu na danym torze to 150.  
 • Rekordzista ma do wykorzystania w Fala Park 60 minut darmowej gry na torze, na którym został ustanowiony rekord raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku) przez okres 3 miesięcy , po tym czasie ustanowienie rekordu rozpoczyna się na nowo, chyba, że zostanie on pobity przez innego gracza wcześniej.
 • Zwycięzca może być rekordzistą tylko na jednym torze. Nie przewiduje się ustanawiania przez jednego gracza rekordów na pozostałych torach.
 • Po okresie 3 miesięcy ustanowione rekordy są anulowane. 
 • Nie wykorzystana darmowa godzina gry przepada. Podczas darmowej gry obecność rekordzisty jest obowiązkowa.
 • Kraina zabawy 
 • Kraina Zabawy przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 (słownie: trzech) do 11 (słownie: jedenastu) lat. 
 • W trakcie animacji i imprez specjalnych Kraina Zabawy jest zarezerwowana tylko dla uczestników tych zajęć.
 • Dziecko jest przyjmowane do Krainy Zabawy na podstawie formularza zgłoszeniowego wypełnionego i doręczonego Recepcji Administratora przez opiekuna dziecka (rodzic lub inna osoba pełnoletnia) i po okazaniu Personelowi odpowiedniego dokumentu, pozwalającego na weryfikację danych opiekuna dziecka. 
 • Opiekun zobowiązany jest powiadomić Personel Administratora o chorobach lub zachowaniu dziecka mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dziecka i innych dzieci przebywających w Krainie Zabawy.
 • Do Krainy Zabawy nie będą przyjmowane dzieci, które w ocenie Personelu Administratora mogą̨ stanowić́ zagrożenie dla innych uczestników (np. dzieci chore, itp.).
 • Dzieci mogą wejść i wyjść z Krainy Zabawy tylko pod opieką rodzica bądź innego dorosłego opiekuna.
 • Dzieci korzystające z Krainy Zabawy powinny potrafić samodzielnie skorzystać z toalety.
 • Dzieci bawiące się w Krainie Zabawy obowiązuje sportowy strój, bez biżuterii, zegarków, sprzączek, spinek, itp. 
 • Dziecko wchodzące na teren Krainy Zabawy powinno przekazać́ opiekunowi wszelkie wartościowe przedmioty, np. telefon komórkowy, gry elektroniczne oraz pieniądze. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zaginięcia ww. przedmiotów.
 • W Krainie Zabawy zabronione jest żucie gumy i spożywanie posiłków.
 • Dzieci niepełnosprawne są̨ przyjmowane do Krainy Zabawy jedynie z opiekunem, który ponosi odpowiedzialność́ za bezpieczeństwo i opiekę̨ nad takim dzieckiem w czasie pobytu w Krainie Zabawy.
 • Dziecko jest zawsze odbierane z Krainy Zabawy przez osobę̨, która je pozostawiła. Przy odbieraniu wymagana jest zgodność́ danych osobowych oraz podpisów na formularzu.
 • W Krainie Zabawy dzieci i dorośli przebywają w skarpetkach lub sportowym obuwiu zamiennym.
 • Ze względów higienicznych zabrania się wchodzenia do Krainy Zabawy na boso.
 • Squash
 • Wstęp do strefy kortów squasha Fala Park mają wyłącznie Użytkownicy, którzy zarejestrowali swój pobyt w Recepcji Fala Park i otrzymali specjalne Opaski na rękę.
 • Korty wynajmowane są na 60 (słownie: sześćdziesiąt) minut, liczonych od pełnych godzin zegarowych.
 • Obowiązuje czas podawany na zegarze przy kortach squasha.
 • Na kortach obowiązuje obuwie z jasną, niebrudzącą podłogi podeszwą. 
 • Na korty nie wolno wnosić napojów, ani jedzenia.
 • Nie wolno wpadać na szklaną ścianę kortu.
 • Za zawinione zniszczenie przez Użytkownika wypożyczonej rakiety pobierana jest opłata w wysokości 200 PLN (słownie: dwieście złotych). Za zawinione zgubienie wypożyczonej piłeczki opłata wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
 • Ze względów bezpieczeństwa Użytkownik powinien grać w squasha w okularach ochronnych.
 • Użytkownik znajdujący się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego ma zakaz wstępu na kort. 
 • Rezerwację kortu można odwołać w godzinach otwarcia Fala Park, nie później niż na 5 (słownie: pięć) godzin przed terminem zarezerwowanej gry. Późniejsze odwołanie rezerwacji lub jej niewykorzystanie łączy się z obowiązkiem wniesienia pełnej opłaty za wynajem na pierwsze wezwanie Personelu Recepcji Fala Park. 
 • Tenis
 • Wstęp na kort tenisowy mają tylko Użytkownicy, którzy zarejestrowali swój pobyt na korcie w Recepcji Fala Park i otrzymali odpowiednie Opaski.
 • Kort wynajmowany jest na 60 (słownie: sześćdziesiąt) minut, liczonych od pełnych godzin zegarowych.
 • Obowiązuje czas podawany na zegarze przy Recepcji.
 • Oświetlenie kortu uruchamiane jest za dodatkową opłatą, na życzenie grających.
 • Na kortach obowiązuje obuwie sportowe, nie niszczące nawierzchni kortu. 
 • Nie wolno wspinać się po siatce ogradzającej kort.
 • Nie wolno wchodzić do strefy urządzeń wentylacyjnych znajdujących się na tyłach kortu.
 • Na korty nie wolno wnosić napojów, ani jedzenia.
 • Na korcie obowiązuje zakaz wstępu dla Użytkowników znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 
 • Za zawinione zniszczenie wypożyczonej rakiety pobierana jest od Użytkownika opłata w wysokości 300 PLN (słownie: trzysta złotych).
 • Rezerwacje kortu można odwołać w godzinach otwarcia Fala Park, nie później niż na 5 (słownie: pięć) godzin przed terminem zarezerwowanej gry. Późniejsze odwołanie rezerwacji lub jej niewykorzystanie łączy się z obowiązkiem wniesienia pełnej opłaty za wynajem kortu na pierwsze wezwanie pracownika Recepcji Fala Park. 
 • Wypożyczalnia sprzętu wodnego
 • Sprzęt wypożyczany jest na podstawie odpowiedniego formularza, prawidłowo wypełnionego, przez mającego pełną zdolność do czynności prawnych Użytkownika i doręczonego Personelowi Recepcji. Użytkownik zobowiązany jest okazać Personelowi Administratora dokument tożsamości. 
 • Wypożyczany sprzęt jest sprawny. Do sprzętu podstawowego, na życzenie Użytkownika, wypożyczony może być również sprzęt uzupełniający, np. kapok itp.
 • Użytkownik wypożyczający sprzęt zobowiązuje się do użytkowania go zgodnie z jego przeznaczeniem i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz do zwrotu sprzętu wraz z ewentualnym sprzętem uzupełniającym w stanie niepogorszonym i zgodnie z zadeklarowanym terminem zwrotu.
 • Za uszkodzenie wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający. Pełnej informacji o zasadach korzystania z danego sprzętu udziela Użytkownikowi Personel Administratora.  
 • Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry za cały okres wypożyczenia. W przypadku przekroczenia tego okresu, dodatkowa opłata pobierana jest przy zwrocie sprzętu.